Privacyverklaring

Inleiding

Courtel Verzekeringen, met maatschappelijke zetel te Beverenstraat 8A, 8830 Hooglede-Gits en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer (ondernemingsnummer) hecht veel waarde en belang aan de veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Wij willen de gegevens van onze klanten en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en onrechtmatige verwerking.

Courtel Verzekeringen stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat belangrijke informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden. Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

PERSOONSGEGEVENS

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of instelling. Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.

Gegevens die wij verzamelen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over jouw activiteiten op onze website, surfgedrag en bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Voor Google Analytics is er een standaard bewaarperiode van 26 maanden.

In geval van een datalek zullen wij onmiddellijk adequate maatregelen nemen. Wij zullen u alle relevante informatie verstrekken binnen de 72 uur met betrekking tot het databeveiligingslek.

UW RECHTEN

U hebt het recht persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Courtel Verzekeringen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact op met ons. Dat kan via info@courtel.be of per post naar Courtel Verzekeringen, Beverenstraat 8A, 8830 Hooglede-Gits

Courtel-Behaegel Verzekeringen


Beverensestraat 8B, 8850 Ardooie
T. 051 74 61 53
Beverenstraat 8A, 8830 Hooglede
T. 051 24 94 14

info@courtel-behaegel.be
BE 0636.872.306
FSMA erkenning 114913A